Prosiect adfywio gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon a Galeri Caernarfon Cyf.


Cei Llechi

BETH YW CEI LLECHI?


Yn hanesyddol, roedd gan ardal Cei Llechi hanes pwysig iawn ym myd diwydiannol Caernarfon a’r cylch.

Erbyn heddiw mae adfaelion yr hen adeiladau wedi’u traswnewid ar gyfer 19 o unedau gwaith / crefft / manwerthu a bwytai . Hefyd ar y safle mae 3 llety gwyliau hunan arlwyo, ystafell gyfarfod ac arddangosfa yn nodi hanes ardal Cei Llechi a’i bwysigrwydd yn lleol, genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Amdanom Ni

HANES CEI LLECHI


Mae tystiolaeth o darddiad yr hen Gei Llechi yn dyddio yn ôl i 1611, gyda mapiau yn dangos arwyneb lefel wedi ei dorri mewn i’r graig ar lan ddwyreiniol yr afon Seiont. Mae golygfeydd o’r ardal yn ôl y Deunawfed Ganrif, megis darlun Richard Wilson Caernarfon Castle (1745), hefyd yn dangos amryw o weithgareddau yn digwydd yn yr ardal megis atgyweirio rhwydi a chychod.

GWAITH DATBLYGU’R SAFLE


Pensaer y prosiect oedd Purcell, gyda’r cwmni adeiladu arbenigol Grosvenor Construction Ltd o Fae Cinmel yn gyfrifol am y gwaith adeiladu.

Dechreuwyd y gwaith paratoi ar y safle ym mis Hydref 2018 a cwblhawyd y datblygiad yn ystod Haf 2021.

Lluniau o’r safle cyn dechrau’r gwaith

Lluniau o’r safle mis Awst 2019

DIDDORDEB RHENTU UNED?


Mae’r unedau gwaith/gweithdai a manwerthu ar y safle yn addas i wneuthurwyr o bob math – cyn belled a bod y cynnyrch yn cael ei greu a’i ddatblygu yn yr uned.

Dyma leoliad perffaith ar gyfer busnes sydd yn creu gwaith creadigol o unrhyw fath – gyda metel, gwydr, gemwaith, coed, tecstiliau, celf, bwyd neu ddiod.

I fod yn gymmwys am uned – rhaid cyrraedd meini prawf penodol. Gellir lawrywytho rhain yma

I ddatgan diddordeb ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Neil Davies neu Steffan Thomas:

ceillechi@galericaernarfon.com | 01286 685 250

Datblygiad gan:

Galeri a Caernarfon Harbour Trust

Ariennir y prosiect gan:

Galeri a Caernarfon Harbour Trust

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd